Bezpečnostní zřetele

Rotující hřídele vytvářejí rizika. Uživatel proto musí přísně dodržovat bezpečnostní normy a přijmout vhodná preventivní opatření, např. zabezpečení nebo kryty. Dodržujte předpisy evropských zemí pro stroje! Při práci na spojovací hřídeli musí být pohon vypnutý. Demontáž, montáž, oprava a údržba by měly být prováděny pouze kvalifikovaným personálem. Při takové práci a při přepravě musí být spojovací hřídele zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohly uklouznout stranou a příruby musí být připevněny, aby se zabránilo škodám spojovací hřídele a vyloučilo se riziko poranění. Věnujte, prosím, pozornost našemu příslušnému značení pro výběr, montáž a bezpečnost práce. Protože zákazník má znalosti různých nároků na náš výrobek pro vaše použití, je jeho odpovědností ověřit si výkresy a dokumentaci, které jsme připravili na základě údajů daných k dispozici zákazníkem a odzkoušet vhodnost výrobku pro navrhované použití. Naše nabídka musí být v tomto případě brána pouze jako doporučení.

Skladování

Spojovací hřídele skladujte na vhodných regálech v suchých a uzavřených místnostech. Neskládejte spojovací hřídele na sebe, ukládejte je vedle sebe, položené nebo postavené vertikálně. Spojovací hřídele uložené svisle musí být podepřeny, aby se zamezilo jejich pádu, ležící hřídele musí být zajištěny proti odvalení.

Všeobecné instrukce

  • Instalace spojovacích hřídelí vyžaduje odborné a pečlivé provedení.
  • Zajistěte dodržování instrukcí výrobce při instalaci a opravě.
  • Díly, které mají být instalovány v universálních pohonech musí být v dokonalém pořádku pro práci a musí být schváleny pro příslušné specifické použití.
  • Ujistěte se, že ustavovací středy spojovací hřídele jsou správně těsněny a že povrchy přírub jsou dokonalém kontaktu.
  • Provozní zatížení nikdy nesmí být překročeno (Md, ß, n).
  • Pro čištění nepoužívejte vysoký tlak (vody, páry, vzduchu), aby se zabránilo poškození ložisek!
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
název: Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o
popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě hřídele z hybridního kompozitu na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií do výrobního závodu v Jablonném v Podještědí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.